Home‎ > ‎

3. Board members

        ประธานและคณะกรรมการมูลนิธิเมนโนไนท์ เบรเด็นในประเทศไทย

นายริกกี้ ซานเซสซ
ประธานกรรมการ
นางนาถอนงค์ ศิลาโชติบริบูรณ์
รองประธานคณะกรรมการ
นายแอนดรูว์ โอเวน
รองประธานคณะกรรมการ
นางสาวน้ำอ้อย สาครรัตน์
กรรมการและเลขานุการ


นายพรแก้ว แก้ววิลัย
กรรมการ

นายเฉลิม แสนวินชัย
กรรมการ
นายวชิรพงศ์ บุญเรืองยศศิริ
กรรมการ
นายวันชัย ขำรอด
กรรมการ
Comments