Home

      มูลนิธิเมนโนไนท์เบรเด็นในประเทศไทย  (Thailand Mennonite Brethren Foundation) มีภาระใจในการทำงานกับคนไทยและคนชนเผ่าขมุและผู้คนทั่วประเทศไทย ปัจจุบันนี้เรามีสำนักงานส่วนภูมิภาคตั้งอยู่ใน จังหวัดชลบุรี(สำนักงานใหญ่), จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย เรามีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างผลกระทบที่ดีต่อคนไทยผ่านทางการสร้างคริสตจักรแบบองค์รวมเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นโดยการดำเนินงานผ่านทางโครงการต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้คน เช่น ชั้นเรียนคอมพิวเตอร์, จัดการสอนภาษาอังกฤษ และการรับฝึกงาน
     เรายังมีภาระใจที่จะช่วยเหลือเด็กๆ ในแนวทางที่แตกต่างหลากหลายซึ่งรวมถึงการจัดกิจกรรมกลุ่มเด็ก, กีฬา, สอนภาษาอังกฤษ และโปรแกรมสอนพิเศษอื่นๆ